• NewOrigin
 • Kontaktujte nás
  +421908738320
  info@irritrade.sk
  Po - Pia: 9:00 - 18:00
 • Môj profil
 • je prázdny
  za 0.00 €

Ochrana osobných údajov - GDPR

 • Pridané: 25.03.2021

Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú. Tento dokument obsahuje informácie, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracovávanie kontrolovať, o Vašich o právach, ktoré v súvislosti so spracovávaním máte a tiež o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime.

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1. Prevádzkovateľom pri spracovávaní Vašich osobných údajov je: Ján Szomolai - Irritrade, 925 03 Horné Saliby 280, IČO:46 142 029 , IČ DPH: SK 1076690087 registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.220-27666, spis č. OŽP-B/2011/02307-2 (ďalej len ,,prevádzkovateľ”).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: 925 03 Horné Saliby 280

E-mail: info@irritrade.sk, helpkid.slovakia@gmail.com

Mobil: +421908738320, +421905236630

Web: www.irritrade.sk, www.helpkid.eu

1.2. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.3. S akýmikoľvek pripomienkami týkajúcimi sa spracovávania Vašich osobných údajov nás kontaktujte na info@irritrade.sk alebo na helpkid.slovakia@gmail.com

2. Zákonný účel a dôvod spracúvania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:

a) Plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.

b) Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.

c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z., v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, užívateľské meno a heslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH, ďalej údaje o objednaných produktoch a službách, spôsobe platby, údaje o reklamáciách a v prípade vrátenia platby aj číslo Vášho účtu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie a potrebujeme ich tiež do nášho účtovného a fakturačného systému.

b) Zasielanie obchodných oznamov (newsletterov) a výkon ďalších marketingových aktivít, ak ste nám k tomu udelili súhlas. Zasielanie môžete kedykoľvek zrušiť tak, že v doručenom e-maili kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu, prípadne zaslaním požiadavky na e-mail info@irritrade.sk 

c) Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávaním rozhodnutí.

3. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

4. S kým Vaše údaje zdieľame

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prípadu plnenia zmluvy, a to za účelom doručenia zásielky, kedy budú Vaše údaje poskytnuté a sprístupnené tretej strane – doručovateľskej spoločnosti. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou spoločnosťou:

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Zaslat s.r.o.,  Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, IČO: 03672808, IČ DPH: CZ03672808

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava (ďalej len DPD)

5. Poskytovanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

6. Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. K osobným údajom majú prístup len nami poverené osoby. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@irritrade.sk alebo na helpkid.slovakia@gmail.com

7. Doba uchovávania osobných údajov

7.1. Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

7.2. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie (newsletter) na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracovávania.

7.3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje vymažeme.

8. Aké máte práva pri spracovávaní Vašich údajov

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:

8.1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, či a aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

8.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

8.3. Právo na výmaz

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

a) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali;

b) odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

c) využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovávanie oprávňovali, nemáme;

d) nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

8.4. Právo na obmedzenie spracovania

Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať dočasné obmedzenie spracovávania Vašich údajov v prípadoch ak:

a) popierate správnosť Vašich osobných údajov, do času, keď si potvrdíme, aké údaje sú správne;

b) Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), a vy pred výmazom uprednostníte ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje tiež poskytli);

c) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov;

d) vznesiete námietku proti spracovaniu - na obdobie, počas ktorého overujeme oprávnenosť námietky, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

8.5. Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete chcieť preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

8.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na info@irritrade.sk alebo na helpkid.slovakia@gmail.com. Vo Vašej žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od jej doručenia k nám. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

10. Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár
   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.